Stadgar

SVENSKA SÅNG- OCH TALPEDAGOGFÖRBUNDET

(före detta Svenska Sångpedagogförbundet)

stiftat den 10 januari 1933

§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är SVENSKA SÅNG- OCH TALPEDAGOGFÖRBUNDET (SSTPF)

Och internationellt även Voice Teachers of Sweden (VoTS)


§ 2 Organisation och struktur

Förbundet kan indelas i regioner med egna regionstyrelser underordnade riksförbundets styrelse.


§ 3 Ändamål och uppgifter

Förbundet har till uppgift att främja och utveckla röstvården, sång- och talkonsten, verka för medlemmarnas kvalitetsansvar, främja kontakten mellan medlemmarna och medverka till medlemmarnas fortbildning.


Förbundet förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställs vid förbundets möten.


För att förverkliga sina mål kan förbundet anordna:


-möten och tillställningar för behandling av aktuella frågor


-elevkonserter, stipendiekonserter, medlemskonserter och liknande


-kurser i sångteknik, talteknik samt interpretation


-informations- och rådgivningsverksamhet

-göra framställningar till myndigheter i frågor som berör medlemmarna


För finansiering av förbundets verksamhet uppbär förbundet medlemsavgift av sina

medlemmar samt mottager bidrag och donationer.


§ 4 Medlemmar

Medlemskap kan vinnas i den centrala organisationen samt, om medlem så önskar, i en regional enhet.


Till medlem väljes sång- och/eller talpedagog, som genom sin kompetens befinnes vara lämplig.


Pedagog skall

 • vara från musikhögskola utexaminerad sångpedagog
 • eller
 • vara utexaminerad talpedagog, logonom eller logoped
 • eller
 • ha jämförbara meriter.


Som associerad medlem kan anslutas repetitör och/eller ackompanjatör eller annan sökande, som genom intresse eller meriter befinnes lämplig.


Skriftlig ansökan skall inlämnas till styrelsen, som beslutar om inval.


Till hedersmedlem kan kallas en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för förbundets bästa. Efter förslag av styrelsen utses hedersmedlem av förbundsstämman.

§ 5 Medlemsavgift

Förbundets medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande verksamhetsår fastställs av förbundsstämman.


§ 6 Medlemskapets upphörande

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar förbundet eller dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och av förbundsstämmans beslut skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före den stämma där beslut om uteslutning ska behandlas.


Medlem som, trots påminnelse, inte erlagt medlemsavgift utesluts ur förbundet.


Medlem som önskar utträde ur förbundet ska skriftligen meddela styrelsen. Medlem som frivilligt utträder eller som utesluts ur förbundet kan inte återfå erlagda avgifter.


§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorerna minst fyra veckor före årsstämman. Revisorerna ska till styrelsen två veckor före årsstämman överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.


§ 8 Förbundsstämma

Beslutanderätten i förbundet utövas av dess medlemmar och hedersmedlemmar på förbundsstämma.

Ordinarie förbundsstämma ska hållas före den 1 maj.


På förbundsstämma har endast förbundets medlemmar och hedersmedlemmar rösträtt. Varje medlem äger en (1) röst.


På förbundsstämma fattas beslut med enkel röstmajoritet. Medlem och hedersmedlem har rätt att rösta genom fullmakt. En röstberättigad får ha högst två fullmakter. Fullmakten skall avse visst angivet tillfälle.


Röstning sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Vid lika röstetal vid val avgör lotten.


Kallelse till förbundsstämma ska tillställas medlemmarna genom brev eller på annat sätt som beslutas av årsstämman och utsändas minst tre (3) veckor före densamma.. I kallelsen ska meddelas vilka ärenden som ska behandlas. Med undantag av förslag till stadgeändring ska medlems ärende, som ska upptas till behandling vid förbundsstämman, vara styrelsen till handa senast två veckor före förbundsstämman.

Förslag till stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 1 juli.


Dagordning vid ordinarie förbundsstämma:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två (2) justerare för stämman
 5. Dagordningens godkännande
 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 7. Justering av röstlängd
 8. Styrelsens års- och förvaltningsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 14. Fastställande av arvode till styrelseledamöter
 15. Val av ordförande för en tid av högst två (2) år
 16. Val av övriga styrelsemedlemmar (6) för en tid av högst två (2) år
 17. Val av två (2) suppleanter för en tid av ett år
 18. Eventuella kompletteringsval
 19. Val av revisorer (2) 0ch revisorssuppleanter (2)
 20. Val av valberedning bestående av tre (3) ledamöter varav en sammankallande
 21. Medlemmars in- och utträden
 22. Medlemmars ärenden
 23. Stadgeändringar
 24. Övriga frågor
 25. Stämmans avslutande


§ 9 Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma hålles då styrelsen, revisor eller förbundsmedlemmar till ett antal av minst 1/5 av förbundets medlemmar begär detta. Sådan framställning ska avfattas skriftligt och innehålla skälen för begäran. Vid sådan extra stämma får endast de ärenden behandlas som angivits i kallelsen.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte, ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen. Kallelse med dagordning för extra förbundsstämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före stämman.


§ 10 Omröstningsbestämmelser

Förbundsstämman är beslutsmässig då 1/10 av förbundets medlemmar är närvarande.

Vid omröstning krävs enkel majoritet i samtliga frågor utom vad gäller

-uteslutning av medlem

-ändring av förbundets stadgar

-förbundets upplösning med trädande i likvidation

i vilka fall krävs 3/4 majoritet.

Vid ändring av förbundets stadgar och vid förbundets upplösning krävs två på varandra följande förbundsstämmor, varav ett ska vara ordinarie förbundsstämma.


§ 11 Styrelsen

Förbundets verkställande organ är styrelsen.


Styrelsen väljs av förbundsstämman och har sitt säte i Stockholm.


I styrelsen ingår ordförande, som väljs för högst två (2) år i taget, vice ordförande som väljs för högst två (2) år i taget, kassör och sekreterare som väljs för högst två år i taget samt ytterligare högst fyra (4) övriga ledamöter, som väljs för högst två (2) år i taget, så att årligen hälften av dem är i tur att avgå. Antalet ordinarie ledamöter ska kunna varieras mellan 4 och 8 personer.

Fyllnadsval ska tillämpas. Ändring: Styrelsen konstituerar sig själv.


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.


Styrelsen är beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsrösten. Vid sluten omröstning avgör lotten.


Kallelse till styrelsens möten ska alltid tillställas revisorerna.


§ 13 Firmatecknare

Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§ 14 Revisorer

Förbundet ska utse två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter.

Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper ska granskas av revisorerna.


§ 15 Förvaltning av förbundets medel

Förbundets penningmedel insätts på förbundets bankkonto eller postgiro. Andra tillgångar i förbundets ägo förvaltas enligt styrelsens beslut.


§ 17 Stadgar

Stadgeändring beslutas av förbundsstämman. Förslag till stadgeändring ska inlämnas till styrelsen före 1 januari.


§ 18 Förbundets upplösning eller trädande i likvidation

Beslut om upplösning av förbundet ska fattas vid två förbundsstämmor varav en ska vara ordinarie stämma. Minst en (1) månad ska förflyta mellan dessa stämmor. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till stämman. Beslut om upplösning av förbundet fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet bland de närvarande medlemmarna.


Vid upplösningen av förbundet ska beslut fattas om användning av dess tillgångar, som dock inte kan få disponeras för fördelning mellan förbundsmedlemmarna.